Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje:

 • bezplatné poradenské služby a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům přímo na škole

 • snaží se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových i výukových potíží

Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány:

 • výchovným poradcem
 • školním metodikem prevence
 • školním speciálním pedagogem

Členové ŠPP spolupracují s:

 • vedením školy
 • třídními učiteli a ostatními pedagogy školy
 • poradenskými zařízeními jako jsou např. PPP, SPC aj.
 • Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

 

Výchovný poradce – Iva Vondrová

Konzultační hodiny: po domluvě

Kontakt: vondrova@4zsrf.cz

 

Školní speciální pedagog Mgr. Pavlína Cermanová

Konzultační hodiny: po domluvě

Kontakt: cermanova@4zsrf.cz

 

Metodik prevence – Mgr. Helena Vašatová

Konzultační hodiny: po domluvě

Kontakt: vasatova@4zsrf.cz

 

Úkoly školního poradenského pracoviště:

 • Budování příznivého klimatu školy

 • Kariérové poradenství a koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

 • Evidence a pomoc při zpracování přihlášek na střední školy

 • Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Individuální péče o žáky s poruchami učení

 • Práce s dětmi ohrožených školní neúspěšností

 • Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně

 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory

 • Poradenská činnost pro zákonné zástupce

 • Poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících děti, jako je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami

 • Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

 • Prevence a monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik

 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

 

Přidáno 11. 3. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru