Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje:

bezplatné poradenské služby a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům přímo na škole
snaží se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových i výukových potíží

Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány:

výchovným poradcem
školním metodikem prevence
školním speciálním pedagogem

Členové ŠPP spolupracují s:

vedením školy
třídními učiteli, pedagogy, asistenty pedagoga
poradenskými zařízeními jako jsou např. PPP, SPC aj.
Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

Hlavní úkoly a cíle školního poradenského pracoviště:

 • Budování příznivého klimatu školy
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevence školní neúspěšnosti, péče o žáky ohrožené školní neúspěšností
 • Kariérové poradenství
 • Prevence a monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Spolupráce a komunikace školy se zákonnými zástupci, poradenská činnost

Výchovný poradce, koordinátor ŠPP – Mgr. Iva Vondrová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-14:45, ostatní po domluvě
Kontakt: vondrova@4zsrf.cz

Oblasti působení výchovného poradce:

 • Koordinace činnosti ŠPP (výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog).
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky, pomoc při vyhledávání žáků, evidence žáků, koordinace poskytování. poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků, spolupráce se školním speciálním pedagogem.
 • Koordinace tvorby a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči.
 • Péče o žáky ohrožené školní neúspěšností.
 • Kariérové poradenství a pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Poskytování metodické, poradenské a informační činnosti všem pedagogickým pracovníkům.
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, hledání vhodného postupu při řešení problémů žáků.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a dalšími subjekty.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy:

Informace MŠMT
Přihlášky na střední školy
Atlas školství
Cermat
Infoabsolvent

Důležité kontakty:,

PPP Trutnov
SPC Trutnov

Metodik prevence – Mgr. Helena Vašatová

Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:30, ostatní po domluvě
Kontakt: vasatova@4zsrf.cz

Oblasti působení školního metodika prevence:

 • Koordinace preventivních akcí na škole.
 • Spolupráce s organizacemi podílejícími se na prevenci sociálně-patologických jevů (OSPOD, Policie ČR, SPC, PPP, RIAPS …)
 • Metodická podpora pro pedagogy, kteří realizují prevenci sociálně-patologických jevů v rámci svých vyučovacích hodin.
 • Metodická podpora třídním učitelům při řešení sociálně-patologického jevu u konkrétního žáka.
 • Intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů, spolupráce s třídními učiteli.
 • Dotazníkové šetření výskytu daných sociálně-patologických jevů na škole.
 • Informování pedagogů o novinkách v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

Školní speciální pedagog – Mgr. Pavlína Cermanová

Konzultační hodiny: po domluvě
Kontakt: cermanova@4zsrf.cz

Oblasti působení školního speciálního pedagoga:

 • Spolupráce s dalšími členy školního poradenského pracoviště, s ostatními pedagogickými pracovníky a asistenty pedagoga.
 • Podpora při sestavování skupin předmětů speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence dle DŠPZ.
 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb, žáků ohrožených školním neúspěchem i žáků nadaných a mimořádně nadaných, jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče či intervenčního programu.
 • Individuální nebo skupinová práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, podpůrnými opatřeními přiznanými školním poradenským zařízením či školou.
 • Metodická pomoc učitelům při nastavování podpůrných opatření, sestavování PLPP/IVP, koordinace činností, sledování průběhu vzdělávání a následné vyhodnocování.
 • Poradenská a konzultační činnost pro zákonné zástupce žáků v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, vzdělávacích či výchovných problémů.
 • Poskytování konzultací při zápisu budoucích žáků prvních ročníků, při průběhu kroužků „Předškoláček“.

Přidáno 11. 3. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru