Informace k začátku školního roku 2021/2022

Přinášíme informace k začátku školního roku a soubor doporučení MŠMT. Dále pak odkaz na instruktážní video video k testům pro žáky.

Vážení rodiče,

nový školní rok je za dveřmi a proto bych Vás ráda seznámila s opatřeními, která budou ve škole od 1. září zavedena. Prosím, abyste měli na paměti, že musíme vycházet z manuálů a doporučení MŠMT. Chápeme, že některá opatření jsou nestandardní, ale naším společným cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance tak, aby běžný chod školy mohl probíhat bez větších problémů. V příloze přikládám celý manuál. Nejdůležitější body jsou tyto.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Do budovy školy vstupují zákonní zástupci a ostatní osoby (kromě žáků a zaměstnanců) pouze v ojedinělých případech – jsou předem ohlášeni nebo vyzváni.
 • Při vstupu do budovy školy je každý povinen vydezinfikovat si ruce a následně dodržovat hygienická pravidla.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít za závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor. Toto zajišťují dospělé osoby.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně MZd.
 • Postup při zjištění, že žák má příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.):
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – není vpuštěn do školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho               o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí ochrany dýchacích cest a umístění do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vystavuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

Screeningové testování v září

 • Ve škole proběhne preventivní testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září u 2. – 9. tříd, 1. třídy se budou testovat 2. září. Dále se bude testovat 6. září a 9. září. V případě žáků 1. – 3. ročníku je povolena asistence zákonných zástupců.
 • Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy (je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem. Žáci jsou oprávněni používat také  jednorázové roušky normy ČSN EN 14683).
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
  • nesmí zpívat
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba žáka izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. Je kontaktován zákonný zástupce, který si žáka ve škole vyzvedne.
 • Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat praktického lékaře pro děti a dorost, který zařídí PCR testování.
 • Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního PCR testu, nebo po skončení povinné izolace.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Informace k průběhu výuky na začátku školního roku

V prvních dnech se učitelé zaměří na adaptaci žáků ve škole. Všichni doufáme, že letošní školní rok bude co nejméně zasažen přísnějšími opatřeními, ale samozřejmě se připravujeme i na možnost distanční výuky. V současné době plánujeme a připravujeme činnosti tak, abychom vytvořili žákům co nejlepší podmínky k návratu do „běžné výuky“.

Ráda bych Vás opět požádala o Vaši podporu a součinnost. Pomůže nám také, pokud budete komunikovat s třídním učitelem a poskytovat mu informace, díky kterým budeme moci zapojit Vaše dítě co nejlépe do výuky. Dále prosím i Vás o dodržování všech opatření, která jsou ve škole nastavena. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.

Děkuji za Vaši spolupráci a doufám, že vše společně zvládneme. Všichni se na děti moc těšíme a snad i přes některá nutná omezení bude letošní školní rok probíhat ke vzájemné spokojenosti.

Mgr. Jitka Libřická
ředitelka školy

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Přidáno 29. 8. 2021, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru