Informace k začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok je za dveřmi a proto bych Vás ráda seznámila s opatřeními, která budou ve škole zavedena z důvodu situace s šířením Covid-19. Prosím, abyste měli na paměti, že musíme vycházet z manuálů a doporučení MŠMT. Chápeme, že některá opatření jsou nestandardní, ale je potřeba současnou situaci vnímat jako mimořádnou. Snažíme se nastavit hygienická pravidla tak, abychom co nejméně ovlivnili běžný chod školy, ale některým změnám se nevyhneme. V příloze přikládám celý manuál. Nejdůležitější body jsou tyto.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Do budovy školy vstupují zákonní zástupci a ostatní osoby (kromě žáků a zaměstnanců) pouze v ojedinělých případech – jsou předem ohlášeni nebo vyzváni.
 • Při vstupu do budovy školy je každý povinen vydezinfikovat si ruce a následně dodržovat hygienická pravidla.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor. Toto zajišťují dospělé osoby.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Postup při zjištění, že žák má příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.):
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – není vpuštěn do školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vystavuje praktický lékař pro děti a dorost.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Informace k průběhu výuky na začátku školního roku

V prvních dnech se učitelé zaměří na adaptaci žáků ve škole. Postupně budeme zjišťovat a ověřovat rozsah dosažených znalostí, zpočátku bez známkování a tlaku na okamžitý výsledek. V současné době plánujeme a připravujeme činnosti tak, abychom vytvořili žákům co nejlepší podmínky k návratu do „běžné výuky“. Dále se samozřejmě připravujeme na případnou distanční výuku.

Ráda bych Vás požádala o Vaši podporu a součinnost. Pomůže nám také, pokud budete komunikovat s třídním učitelem a poskytovat mu informace, díky kterým budeme moci zapojit Vaše dítě co nejlépe do výuky. Dále prosím i Vás o dodržování všech opatření, která jsou ve škole nastavena. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.

Děkuji za Vaši spolupráci a doufám, že vše společně zvládneme. Všichni se na děti moc těšíme a snad i přes některá nutná omezení bude letošní školní rok probíhat ke vzájemné spokojenosti.

Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy

Manuál MŠMT k provozu škol - doplnění z 25. srpna 2020

 

 

Přidáno 27. 8. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru