Informace k zápisu do prvních tříd ve školním roce 2020/2021

Aktualizace 24.3.2020

Informace k zápisu do 1. tříd – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k tomu, že se blíží čas zápisu, rádi bychom Vám sdělili několik podstatných informací. Pokud nenajdete odpovědi na to, co Vás zajímá, můžete se na nás s důvěrou obrátit na skola@4zsrf.cz nebo tel. 499813073.

 

Naše škola žákům nabízí:

 • výuku Aj již od 1. třídy
 • rozvoj vzájemné spolupráce žáků, učitelů a rodičů
 • podporu kritického myšlení
 • moderní metody výuky – využití interaktivních tabulí a výukových programů, skupinová práce, projektová výuka, čtenářské dílny atd.
 • práce dyslektických asistentek a speciálního pedagoga
 • ranní i odpolední družinu (až do 16.45)
 • spolupráci s SVČ
 • spolupráci s rodilými mluvčími, jazykově poznávací zájezdy
 • velký důraz na sportovní aktivity žáků – lyžování, plavání, bruslení atd.
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • kroužky – např. klub zábavné logiky, veselá věda.
 • program rozvoje osobnosti – Feuersteinovo instrumentální obohacování
 • zapojení do projektů EU
 • možnost dietního stravování včetně bezlepkové diety
 • možnost svačinek ve školní jídelně

 

Termín zápisu:

Čtvrtek  2. 4. 2020 od 14:30 do 18:00

Pátek  3. 4. 2020 od 13:00 do 17:00

Aktualizace 24.3.2020

Zápis bude probíhat přihlašováním na dálku v období od 1.4.2020 do 15.4.2020.

Podrobnosti ještě zveřejníme.

 

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

S sebou si vezměte občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte. V případě cizinců je potřeba doložit cestovní pas a povolení k pobytu.

Pokud se Vám stanovený termín nehodí, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

 • písemnou žádost zákonného zástupce dítěte (sepíšeme u zápisu)
 • písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • písemné doporučení odborného lékaře (dětská lékařka) nebo klinického psychologa

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, budete informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Bude ještě upřesněno.

 

Průběh zápisu

Samotné konání zápisu lze rozdělit na dvě části, formální a motivační. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (motivační část) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Při zápisu obdrží zákonní zástupci dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu (tzn. nejpozději 2. května 2020) bude dle školského zákona, §183, odst. 2 oznámeno o rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Bude ještě upřesněno.

Oznámení bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.4zsrf.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke zdělávání, za oznámená.

Bude ještě upřesněno.

 

Těšíme se na Vás u zápisu online                                                          

Mgr. Jitka Libřická
ředitelka školy

Přidáno 26. 2. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru