Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k tomu, že se blíží čas zápisu, rádi bychom Vám sdělili několik podstatných informací. Pokud nenajdete odpovědi na to, co Vás zajímá, můžete se na nás s důvěrou obrátit na skola@4zsrf.cz nebo tel. 499813073.

 

Naše škola žákům nabízí:

 • výuka Aj již od 1. třídy
 • spolupráce s rodilými mluvčími, jazykově poznávací zájezdy
 • velký důraz na sportovní aktivity žáků – kroužky, lyžování, plavání atd.
 • moderní metody výuky – využití interaktivních tabulí a výukových programů, skupinová práce, projektová výuka, čtenářské dílny atd.
 • práce dyslektických asistentek a speciálního pedagoga
 • ranní i odpolední družina (až do 16.45)
 • spolupráce s SVČ
 • zapojení do projektů EU
 • možnost dietního stravování včetně bezlepkové diety, zařazování nových receptur do jídelníčku
 • možnost svačinek ve školní jídelně

Termín zápisu:

Čtvrtek 5. 4. 2018 od 14:30 do 18:00

Pátek 6. 4. 2018 od 13:00 do 17:00

 

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

S sebou si vezměte občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte. V případě cizinců je potřeba doložit cestovní pas a povolení k pobytu.

Pokud se Vám stanovený termín nehodí, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

 • písemnou žádost zákonného zástupce dítěte (sepíšeme u zápisu)
 • písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • písemné doporučení odborného lékaře (dětská lékařka) nebo klinického psychologa

 

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, budete informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Průběh zápisu

Samotné konání zápisu lze rozdělit na dvě části, formální a motivační. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (motivační část) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Při zápisu obdrží zákonní zástupci dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu (tzn. nejpozději 5. května 2018) bude dle školského zákona, §183, odst. 2 oznámeno o rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Oznámení bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.4zsrf.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke zdělávání, za oznámená.

 

Těšíme se na Vás u zápisu!                                                             Mgr. Jitka Libřická

                                                                                                              ředitelka školy

Přidáno 5. 3. 2018, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru