Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 do 1. tříd, Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

 

Termín zápisu

Přihlašování on-line od 1. 4. 2022

Prosíme, přednostně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich webových stránkách.

Zápis za přítomnosti dětí a zákonných zástupců 7. 4., 8. 4. 2022

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Zápis těchto dětí proběhne na naší škole dne 1. 6. 2022 od 11.00 do 16.00.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року.

Набір цих дітей відбудеться в нашій школі 1 червня 2022 року з 11:00 до 16:00.

 

 

Postup pro podání žádosti

 1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz Zapsat dítě online“.
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše včetně souhlasu se zpracováním těchto údajů. Pokud přihlašujete sourozence, můžete pokračovat na záložce „Dítě č. 2“. V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 3. Potvrďte a přejděte na termín zápisu. Dokončete registraci.
 4. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče.
 5. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
  1. do datové schránky naší školy - pdexi83,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu skola@4zsrf.cz,
  3. vytiskněte, podepište a odevzdejte v místě zápisu před rezervovaným časem zápisu Vašeho dítěte 7. 4. nebo 8. 4. 2022,
  4. vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, 54101 Trutnov,
  5. vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu.
 6. Máte-li požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej na zadní stranu žádosti nebo pošlete na e-mail: kocanova@4zsrf.cz (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí k povinné školní docházce elektronicky a doručit žádost některým z uvedených způsobů dostavte se v době zápisu 7. 4. nebo 8. 4. 2022 do školy, kde můžete podat žádost o přijetí.

 

Kritéria přijetí

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/2032 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.4zsrf.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na 10. 5. 2022.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci ale mohou požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 9. 5. 2022 v době od 8:00 do 10:00 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

 • písemnou žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky
 • písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – příloha č.1
 • písemné doporučení odborného lékaře (dětská lékařka) nebo klinického psychologa – příloha č.2

 

Postup pro podání žádosti o odklad

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o odklad „Online zápis do školy“ na našich webových stránkách.

 1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“.
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše včetně souhlasu se zpracováním těchto údajů. Zároveň ve formuláři uveďte, že žádáte o odklad povinné školní docházky (zatržítko – Budeme pro dítě žádat odklad). V případě odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 3. Dokončete registraci.
 4. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu pdf.
 5. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
  1. do datové schránky naší školy - pdexi83,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu skola@4zsrf.cz,
  3. vytiskněte, podepište a odevzdejte při zápisu za přítomnosti dětí a zákonných zástupců 7. 4. nebo 8. 4. 2022,
  4. vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, 54101 Trutnov,
  5. vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu.

Pokud nemůžete podat žádost o odklad školní docházky elektronicky a doručit žádost některým z uvedených způsobů dostavte se v době zápisu 7. 4. nebo 8. 4. 2022 do školy, kde můžete podat žádost o odklad a doložit písemná doporučení.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, budete informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Milenu Kočanovou na e-mail: kocanova@4zsrf.cz, ve zprávě uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla kontaktovat a informovat.

 

Naše škola žákům nabízí:

 • výuku Aj již od 1. třídy
 • individuální přístup k žákům
 • rozvoj vzájemné spolupráce žáků, učitelů a rodičů
 • podporu kritického myšlení
 • moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • využívání aktivních metod učení, výukových programů, skupinové práce, projektové výuky atd.
 • práce speciálního pedagoga
 • ranní i odpolední družinu (až do 16.45)
 • velký důraz na sportovní aktivity žáků – lyžování, plavání, bruslení atd.
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • zapojení do projektů EU
 • program FIE ve výuce vybraných tříd
 • kroužek FIE pro zájemce ze všech ročníků
 • nové víceúčelové venkovní sportoviště
 • nové odborné učebny
 • možnost dietního stravování včetně bezlepkové diety
 • možnost svačinek ve školní jídelně

 

Těšíme se, na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru