Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu proběhne mimořádným způsobem i zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Termín zápisu

Zápis proběhne od 1. do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole.

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich webových stránkách.

Postup pro podání žádosti

 1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“.
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše včetně souhlasu se zpracováním těchto údajů. Pokud přihlašujete sourozence, můžete pokračovat na záložce „Dítě č. 2“. V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 3. Dokončete registraci.
 4. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče.
 5. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
 1. do datové schránky naší školy - pdexi83,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu skola@4zsrf.cz,
 3. vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, 54101 Trutnov,
 4. vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu v době 6.00 - 18.00.
 1. Máte-li požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej na zadní stranu žádosti nebo pošlete na e-mail: kocanova@4zsrf.cz (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

 

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí k povinné školní docházce elektronicky, bude pro Vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 1. Dostavte se k hlavnímu vchodu školy v době úředních hodin – pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00. Za 1. dveřmi zazvoňte na kancelář.
 2. Budete vpuštěni za 2. dveře, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, propiska a obálka. Prosíme, dodržujete nařízená hygienická opatření.
 3. Žádost vyplňte, vložte do obálky a vhoďte do schránky za 1. dveřmi. V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 4. Máte-li požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej na zadní stranu žádosti nebo pošlete na e-mail: kocanova@4zsrf.cz (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu budeme zasílat další potřebné informace a po skončení mimořádných opatření pozvánku na osobní setkání u nás ve škole. Těm z Vás, kteří nepodají žádost elektronicky, zašleme mailem také přidělené registrační číslo.

 

Kritéria přijetí:

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2014. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2014 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.4zsrf.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 5. 5. 2020.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci ale mohou požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 11. 5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

 • písemnou žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky
 • písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – příloha č.1
 • písemné doporučení odborného lékaře (dětská lékařka) nebo klinického psychologa příloha č.2

 

Postup pro podání žádosti o odklad

 1. Na webových stránkách školy si stáhněte Žádost o odklad školní docházky ZDE.
 2. Pečlivě vyplňte formulář. V případě odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu vymazány.
 3. Vyplněný formulář včetně obou příloh doručte do školy nejpozději do 30. 4. 2020, a to některým z následujících způsobů:
 1. do datové schránky naší školy - pdexi83,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu skola@4zsrf.cz,
 3. vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, 54101 Trutnov,
 4. vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu v době 6.00 - 18.00.

 

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky stáhnout z našich webových stránek:

 1. Dostavte se k hlavnímu vchodu v době úředních hodin – pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00. Za 1. dveřmi zazvoňte na kancelář.
 2. Budete vpuštěni za 2. dveře, kde bude na stolku připravena vytištěná Žádost o odklad, propiska a obálka. Prosíme, dodržujete nařízená hygienická opatření.
 3. Žádost vyplňte, vložte do obálky a včetně obou příloh vhoďte do schránky za 1. dveřmi v době 6.00 - 18.00.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, budete informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Milenu Kočanovou na e-mail: kocanova@4zsrf.cz, ve zpávě uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla kontaktovat a informovat.

 

Naše škola žákům nabízí:

 • výuku Aj již od 1. třídy
 • rozvoj vzájemné spolupráce žáků, učitelů a rodičů
 • podporu kritického myšlení
 • moderní metody výuky – využití interaktivních tabulí a výukových programů, skupinová práce, projektová výuka, čtenářské dílny atd.
 • práce dyslektických asistentek a speciálního pedagoga
 • ranní i odpolední družinu (až do 16.45)
 • spolupráci s SVČ
 • spolupráci s rodilými mluvčími, jazykově poznávací zájezdy
 • velký důraz na sportovní aktivity žáků – lyžování, plavání, bruslení atd.
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • kroužky – např. klub zábavné logiky, veselá věda
 • program rozvoje osobnosti – Feuersteinovo instrumentální obohacování
 • zapojení do projektů EU
 • možnost dietního stravování včetně bezlepkové diety
 • možnost svačinek ve školní jídelně

Těšíme se, že se s Vámi i s Vašimi dětmi co nejdříve setkáme!

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru